Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Radovino s.r.o.,

IČ: 27808149, se sídlem Einsteinova 775/26, Olomouc 77900

 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky / dále VOP / platí pro nákup v internetovém obchodě www.radovino.cz, který je provozován společností Radovino s.r.o., IČ: 27808149, se sídlem Einsteinova 775/26, Olomouc 77900 zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30262.

Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Radovino s.r.o., IČ: 27808149, se sídlem Einsteinova 775/26, Olomouc 77900 zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30262 / dále jen „Prodávající“ / a jejími obchodními partnery / dále jen „Kupující“ /.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

  1. Prodávající
    Prodávajícím je společnost Radovino s.r.o., IČ: 27808149, se sídlem Einsteinova 775/26, Olomouc 77900, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30262.
  2. Kupující
    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí Příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku /především obchodní společnosti/, nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění /živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku/, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel – Prodávající.

 

4. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím /stiskem tlačítka/ dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném  zákonem. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z paragrafu 11 a 21 tohoto zákona.

Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@radovino.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

5. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze přes objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu /včetně dohodnuté ceny/ lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v českém jazyce. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1 roku ode dne jejího podpisu.

 

6. Cena a platba

Ceny uváděné na Eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Dodávané zboží se objednává po kartonech. Jeden karton obsahuje šest libovolných lahví vybraných Kupujícím. Maximální počet při jedné objednávce je 10/ deset / kartonů. Není-li uvedeno jinak, objem láhve je 0,75 l.

Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na Použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném zaplacení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky.

 

7. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu prostřednictvím smluvního dopravce.

Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 10 pracovních dnů.

V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dnů /nebo dle požadavků zákazníka/  od uhrazení plné výše kupní ceny.

Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka.

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku 5 těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Při nákupu zboží v hodnotě nad 2.900,- Kč vč. DPH má zákazník nárok na dopravu zdarma.

Toto platí pro celou ČR do doby zveřejnění nových obchodních podmínek.

Při nákupu zboží nepřesahující hodnotu 2.900,- Kč vč. DPH platí zákazník vždy cenu za dopravu přepravní službou 117,- Kč vč. DPH.

Cena za dobírku činí 40,- Kč vč. DPH.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky :

Objednané zboží lze vrátit ve lhůtě 14 dnů, přičemž Kupující nemá nárok na úhradu poštovného.

V případě záměny objednaného zboží ze strany Prodávajícího má Kupující nárok na výměnu zdarma, přičemž je nutné, aby Kupující ihned po zjištění záměny kontaktoval Prodávajícího.

Zboží je dodáváno pouze po ČR.

 

8. Záruka

Záruční doba počíná běžet dnem předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodaná vína je poskytována 6 měsíců ode dne převzetí, odpovídajícím podmínkám Vinařského zákona 321/2004 Sb.

 

9. Reklamační řád

Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva :

  • v případě vady odstranitelné: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
  • v případě vady neodstranitelné: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 7 /sedmi/ dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od Smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30/třiceti/ dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku třetí osobě.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 /pěti/ pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2015. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.